ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 1/2563
- ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรอง เวลา 08.00 น.
- ประชุม เวลา 13.00 - 15.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ / สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3 1/2563
- ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรอง เวลา 08.00 น.
- ประชุม เวลา 09.00 - 11.00น.
อาคารอเนกประสงค์ / สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย 1/2563
- ผู้ปกครองผ่านจุดคัดครอง เวลา 08.00 น.
- ประชุม เวลา 09.00 - 11.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ / สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป