โรงเรียนจงฮั้ว
4 ถ.ท่าพลา   ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077341955
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 นักเรียนปิดภาคเรียน
29 มี.ค. 62 แจ้งผลการประเมินและปิดภาคเรียน
โรงเรียนจงฮั้ว
20 มี.ค. 62 พิธีรับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 และ ป.6
ศาลาสมาคมจงฮั้ว อำเภอบ้านนาสาร
15 มี.ค. 62 งานวันปิดภาคเรียน 2561
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 ประเมินผลการพัฒนาการ ระดับปฐมวัย
ฝ่ายปฐมวัย
05 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 6 และสอบปลายภาค
ฝ่ายวืชาการ
15 ก.พ. 62 งานประจำปีจงฮั้วสามัคคี 2562
ศาลาสมาคมจงฮั้ว อำเภอบ้านนาสาร
01 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนจงฮั้ว
25 ม.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับ ป.1-3
ทัศนศึกษา ระดับ ป.1-3
จังหวัดกระบี่
21 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 5
สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 5
ฝ่ายวิชาการ
18 ม.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย
อำเภอกาญจนดิษ ฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 ม.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับ ป.4-6
จังหวัดกระบี่
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 ธ.ค. 61ครับมีกิจกรรมดังนี้
08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
10.30 น. นักเรียนแข่งกีฬาพื้นบ้าน
11.30 น. นักเรียนแลกของขวัญ สังสรรค์ในห้องและ
ทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. เรียนตามปกในภาคบ่าย
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาสต์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6
กองบิน 7 โรงเรียนจงฮั้้ว
11 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 สอบจุดปะสงค์ครั้งที่ 1
นักเรียนประถมศึกษา สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายวิชาการ