ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ต.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดพละศึกษา ฝ่ายปฐมวัย
02 ต.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา 2563
นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ทัศนศึกษาที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา ที่ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดพละศึกษา ฝ่ายวิชาการ
03 ส.ค. 63 ถึง 12 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 63 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนจงฮั้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 1/2563
- ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรอง เวลา 08.00 น.
- ประชุม เวลา 13.00 - 15.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ / สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3 1/2563
- ผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรอง เวลา 08.00 น.
- ประชุม เวลา 09.00 - 11.00น.
อาคารอเนกประสงค์ / สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย 1/2563
- ผู้ปกครองผ่านจุดคัดครอง เวลา 08.00 น.
- ประชุม เวลา 09.00 - 11.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ / สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป