ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน   ปีการศึกษา   2562 ( ข้อมูล  ณ  10  มิถุนายน 2562  )
 
 
ที่
 
ชั้นเรียนแยกแต่ละห้อง
นักเรียนตามบัญชี  
รวม
1 เตรียมอนุบาล 8 8
2 ชั้นอนุบาล  1/1 23 23
3 ชั้นอนุบาล 1/2 19 19
4 ชั้นอนุบาล  2/1 29 29
5 ชั้นอนุบาล 2/2 28 28
6 ชั้นอนุบาล  3/1 28 28
7 ชั้นอนุบาล 3/2 27 27
รวมระดับปฐมวัย 162 162
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 35 35
9 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 35 35
10 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1 41 41
11 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 37 37
12 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 26 26
13 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 23 23
14 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 26 26
15 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 26 26
16 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 32 32
17 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 32 32
18 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 28 28
19 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 24 24
รวมระดับประถมศึกษา 365 365
รวมทุกระดับ 527 527