ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน   ปีการศึกษา   2564 ( ข้อมูล  ณ  10  มิถุนายน 2564  )
 
 
ที่
 
ชั้นเรียนแยกแต่ละห้อง
นักเรียนตามบัญชี  
รวม
1 เตรียมอนุบาล 10 10
2 ชั้นอนุบาล  1/1 24 24
3 ชั้นอนุบาล 1/2 20 20
4 ชั้นอนุบาล  2/1 23 23
5 ชั้นอนุบาล 2/2 23 23
6 ชั้นอนุบาล  3/1 19 19
7 ชั้นอนุบาล 3/2 20 20
รวมระดับปฐมวัย 139 139
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 34 34
9 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 33 33
10 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1 39 39
11 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 39 39
12 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 36 36
13 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 35 35
14 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 37 37
15 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 37 37
16 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 25 25
17 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 23 23
18 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 28 28
19 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 25 25
รวมระดับประถมศึกษา 386 386
รวมทุกระดับ 525 525