ประเมินโครงการปี 2564
ระดับปฐมวัย
โครงกายส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเด็ก
โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการปฐมวัย
โครงการอนุบาลน่าอยู่
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพปฐมวัย
โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานที่1
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้สร้างนวัตกรรม
โครงการอาชีพสุจริต
โครงการยกระดับผลการทดสอบ RT NT และ O-NET
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โครงการเด็กดีศรีจงฮั้ว
โครงการสุขภาพดีมีสุข


มาตรฐานที่2
โครงการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ เก่ง 3 ภาษา กล้ากิจกรรม


มาตรฐานที่ 3
โครงการพัฒนาการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โครงการติดตามประเมินผลผู้เรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้