โครงการปีการศึกษา 2565
ระดับอนุบาล
มาตรฐานที่ 1
โครงการพัฒนาการด้านร่างกาย
โครงการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก
โครงการพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
โครงการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก

มาตรฐานที่ 2
โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการปฐมวัย
โครงการอนุบาลน่าอยู่
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพปฐมวัย

มาตรฐานที่ 3
โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้สร้างนวัตกรรม
โครงการอาชีพสุจริต

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โครงการเด็กดีศรีจงฮั้ว
โครงการสุขภาพดีมีสุข

มาตรฐานที่ 2
โครงการ เก่ง 3 ภาษากล้ากิจกรรม
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์
โครงการตามจุดเน้น

มาตรฐานที่ 3
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการติดตามประเมินผลผู้เรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้