โรงเรียนจงฮั้ว
4 ถนนท่าพลา   ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077341955
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุทนต์ มณีฉาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรสา พัฒน์ตลอด
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางอรุณี จินตคณาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางสาวเบญจมาส ศรเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาพร ทองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ