ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนจงฮั้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้

29 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้น ป.1-3
1. แข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว
2. แข่งขันการอ่านบทร้อยกรอง
3. แข่งขันคัดลายมือ

30 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้น ป.4-6
1. แข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว
2. แข่งขันการอ่านบทร้อยกรอง
3. แข่งขันคัดลายมือ
4. แข่งขันวาดภาพระบายสี

โดยนักเรียนร่วมตอบคำถาม คณะกรรมการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ตัดสิน มีของรางวัลต่างๆ มากมายมอบแก่นักเรียน


โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2563,15:47   อ่าน 2755 ครั้ง