ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอาริยา น่วมเพ็ชร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกุลวดี ลำใย
ครูประจำชั้นห้องเตรียมอนุบาล

นางสาวอาริยา น่วมเพ็ชร์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวณิณัฐชา เกตุณรายณ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวณัฐชา วาระดี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวบุญญา วิลัยวิทย์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอุมาภรณ์ รักปาน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวันดี ยอดแสงจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสจันท์จิรา ภุมรี
ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล

นางสาวจิรนันท์ ภุมรี
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

นางสาวเกวลี แกล้วกล้า
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2

นางสาวแก้วใจ สลัดแก้ว
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2

นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3