คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอาริยา น่วมเพ็ชร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอาริยา น่วมเพ็ชร์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวณิณัฐชา เกตุณรายณ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวันดี ยอดแสงจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวณัฐชา วาระดี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเกวลี แกล้วกล้า
ครูประจำชั้นห้องอนุบาล3/2

นางสาววิริญญา ศรีชมชื่น
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1

นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1

นางสาวแก้วใจ สลัดแก้ว
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2

นางสาวสจันท์จิรา ภุมรี
ครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาล 3