ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีวรรณ แซ่โค้ว
ครู

นางสาวศิริรัตน์ ประนอม
ครู

นางสาวสุวิมล บุญเทพ
ครู