กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวิมล บุญเทพ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุมาภรณ์ รักปาน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริรัตน์ ประนอม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1