ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวิมล บุญเทพ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีวรรณ แซ่โค้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริรัตน์ ประนอม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1