กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชฎากรณ์ คงปัญญา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรสา พัฒน์ตลอด
ครู