ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุไรวัลย์ ชูไทย
ครู

นางสาวเบญญาทิพย์ อนุภักดิ์
ครู

นางสาวอรสา พัฒน์ตลอด
ครู