ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชฎากรณ์ คงปัญญา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุไรวัลย์ ชูไทย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรสา พัฒน์ตลอด
ครู