ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนวลพรรณ สกุณา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีเนียม
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววิริญญา ศรีชมชื่น
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด-ห้องพยาบาล

นางนันทิยา แข็งมาก
แม่ครัว

นางวราภรณ์ กล่อมแก้ว
แม่ครัว

นางสาวนันทิยา มีแก้ว
แม่บ้าน

นายมนัสชัย รักษ์ยศ
นักการ