บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนวลพรรณ สกุณา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริโสภา แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางนิจพร นวลเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนันทิยา มีแก้ว
แม่ครัว

นายทศพร พิทักษ์เรืองเวช
นักการ