ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนวลพรรณ สกุณา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีเนียม
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวปาวิภา คำแหง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด-ห้องพยาบาล

นางนันทิยา แข็งมาก
แม่ครัว

นางวราภรณ์ กล่อมแก้ว
แม่ครัว

นายศิวะลักษณ์ ปัญโญแก้ว
นักการภารโรง

นางสาวนันทิยา มีแก้ว
แม่บ้าน