กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญญาทิพย์ อนุภักดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิติมา อ่อนแก้ว
ครู

นางสายใจ เพชรอาวุธ
ครู