ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (จีน)

นางอรุณี จินต์คณาพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (จีน)

นางสาวปวีณ์นุช กุลวัฒนางกูร
ครู

นางสาวมัณฑนา รักพงศ์พิพัฒน์
ครู