ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยะเนตร แก้วชู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญจมาส ศรเพ็ชร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2