ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยะเนตร แก้วชู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเบญจมาส ศรเพ็ชร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2