ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณปวร เฉลิมพักตร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนันทนา สุพร
ครู