ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนันทนา สุพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณปวรณ์ เฉลิมพักตร์
ครู