กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนันทนา สุพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายณปวรณ์ เฉลิมพักตร์
ครู