ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอิสราภรณ์ จันทร์แก้วเกิด
ครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษณพร จันทวงศ์
ครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

นางสาวกมลพรรณ ทีฆายุพรรค
ครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)