ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณี จินต์คณาพันธ์
ครูภาษาต่างประเทศ (จีน)

นางสาวปวีณ์นุช กุลวัฒนางกูร
ครูภาษาต่างประเทศ (จีน)

นางสาววิชุดา ยีรามัน
ครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

นางสาวกฤษณพร จันทวงศ์
ครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

นางสาวกมลพรรณ ทีฆายุพรรค
ครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

Miss Yin Jio
ครูต่างชาติ (ภาษาจีน)

Miss Mie Jing Ei
ครูต่างชาติ (ภาษาจีน)