คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ จิรสัตยาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนศักดิ์ แซ่ย่อง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นายยี่ก้ำ ตั้งสถาพร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ์ สันติสกุลธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจุกออน ชินธเนศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสุข เวชวิทยาขลัง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทนต์ มณีฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ไพบูลย์วรพิสิฐ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง หวั้นหนู
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษณพร จันทวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู