โรงเรียนจงฮั้ว
4 ถ.ท่าพลา   ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077341955
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษณะ พรหมรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถพล สำเภา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริลักษณ์ หะนาท
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ แดงเพชร
ตำแหน่ง : หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรินภา พิริยะ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภนุช อิลพัฒน์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทธิรักษ์ อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกวิน ก้อนทิพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริวิมล อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา นุ่มนวล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชฌาวดี จันทบูรณ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2