ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกวิน ก้อนทิพย์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริวิมล อินทรักษ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ รักรอด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันตยา จุลเพ็ชร
ตำแหน่ง : หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชาพร สอนเพ็ชร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วอำรัตน์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิสรา แป้นแก้ว
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวินภัทร คล้ายทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโรจน์ศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวงศ์ระพี มีดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเวทิตา วันชัย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1