คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวินภัทร คล้ายทอง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิภรดา กระบิน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปานกมล ชูพันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัญญากร คงแป้น
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิษณุพัฒน์ พัฒสังวาล
ตำแหน่ง : ฝ่ายจิตอาสา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพงษ์ สวัสดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิสรา แป้นแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายโชติพงศ์ คงแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐชนน แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายโรจน์ศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนิสรา นาคเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1